Citirea de astăzi: Ezechiel 17-20 Cornilescu sau NTR

„El nu-şi ia vorba înapoi
dacă face un jurământ în paguba lui…”
(Psalmul 15:4b)

În capitolul 16, Dumnezeu S-a socotit cu poporul lui Iuda și a adus ruina asupra lor pentru că au rupt legământul cu El; în acest capitol, Dumnezeu Se socotește cu Zedechia, împăratul lui Iuda, pentru că a rupt legământul încheiat cu împăratul Babilonului. Această încălcare a legământului era acum în desfășurare: Zedechia căuta ajutor de la împăratul Egiptului ca să scape de sub jugul împăratului Babilonului, și încălca jurământul pe care l-a încheiat cu acesta (Nebucadnețar). De aceea, în capitolul 17 Dumnezeu, prin prorocul Său, îl amenință cu ruina pe Zedechia și împărăția lui, printr-o pildă a doi vulturi și o viță de vie (v. 1-10), apoi explică această pildă (v. 11-21). Însă în încheiere, Dumnezeu promite să ridice din nou familia regală a lui Iuda, casa lui David, prin Mesia și împărăția Lui (v. 22-24).

Contextul istoric al acestui capitol îl găsim în 2 Împărați 24 și 2 Cronici 36.

Când a ajuns împărat, Zedechia a făcut legământ cu împăratul Nebucadnețar jurându-i credință, și numele Domnului a fost invocat ca garant al legământului (vezi 2 Cronici 36:13). În consecință, când Zedechia a nesocotit jurământul făcut lui Nebucadnețar, el de fapt a rupt legământul cu Dumnezeu.

În Orientul Apropiat antic, legământul era un lucru sacru, și chiar și jurămintele făcute pe premise greșite trebuiau onorate (vezi Iosua 9; 2 Samuel 21:1-2). Domnul a jurat că Zedechia va muri în Babilon pentru încălcarea legământului său cu Nebucadnețar (v. 19).

Citind acest capitol aș dori să înțelegem încă o dată cât de important este să fim atenți la vorbirea noastră. În primul rând, dacă am încheiat legământ cu Domnul în apa botezului trebuie să ne dăm toate silințele să îl respectăm! Ce presupune acest legământ nou testamentar? Apostolul Pavel arată clar acest lucru în 2 Corinteni 5:14-15: „Căci dragostea lui Hristos ne (con)strânge; fiindcă socotim că, dacă Unul singur a murit pentru toţi, toţi deci au murit. Şi El a murit pentru toţi, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înşişi, ci pentru Cel ce a murit şi a înviat pentru ei.”  Noi am declarat atunci că vrem să-L slujim pe Domnul toată viața! Dumnezeu contează pe ceea ce am sus atunci! Noi mai ținem seama de aceasta în alegerile zilnice pe care le facem?

Există multe versete atât în Vechiul Testament, cât și în Noul, care arată cât de importante sunt cuvintele pe care le rostim. În Psalmul 15, citat la început, David arată una dintre caracteristicile omului neprihănit, care va locui în cortul lui Dumnezeu, pe muntele Lui cel sfânt: „El nu-şi ia vorba înapoi dacă face un jurământ în paguba lui…” Procedăm noi astfel?

În Noul Testament, una dintre afirmațiile Domnului Isus cred ca ar trebui să ne facă să fim mult mai atenți la cuvintele noastre: „Vă spun că, în ziua judecăţii, oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care-l vor fi rostit. Căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină, şi din cuvintele tale vei fi osândit” (Matei 12:36-37).

De asemenea, în epistole găsim multe îndemnuri referitoare la vorbirea copiilor lui Dumnezeu. De exemplu: „De aceea, lăsaţi-vă de minciună: «Fiecare dintre voi să spună aproapelui său adevărul», pentru că suntem mădulare unii altora Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură; ci unul bun, pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud… Să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechibzuite, nici glume proaste care nu sunt cuviincioase; ci mai degrabă cuvinte de mulţumire” (Efeseni 4:25, 29; 5:4).

„Dacă crede cineva că este religios, şi nu-şi înfrânează limba, ci îşi înşală inima, religia unui astfel de om este zadarnică” (Iacov 1:26).

Domnul ne spune în Psalmul 50:23: „Cine aduce mulţumiri ca jertfă, acela Mă proslăveşte, şi celui ce veghează asupra căii lui, aceluia îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu.”

Haideți ca astăzi să fim mulțumitori și să veghem asupra căii noastre și a vorbirii noastre și ne vom bucura de mântuirea lui Dumnezeu!

Autor: Ionel Socaciu

Comments

comments